IV Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Zimowym

Organizator: Wielkopolski Klub Pływania Zimowego MINUS

Gdzie: Poznań, wielkopolskie

Kiedy: 3 marca 2019 od 9:00 do 15:00

Koszt: Bezpłatnie

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/784849011907951/

Jak dowiadujemy się z facebookowego profilu Wielkopolski Klub Pływania Zimowego MINUS:

„Wiemy, że z niecierpliwością czekaliście tego dnia, niestety organizacja wydarzenia musi swoje trwać 🙂

03.03.2019 roku odbędą się IV Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Zimowym!

Miejsce:
Jezioro Strzeszynek, plaża przy wypożyczalni sprzętu wodnego Rafamarina, ul. Koszalińska 15 60-480 Poznań.

Przygotowaliśmy dla Was starty na dystansie 25, 50 i 300 metrów, w kategorii kobiet i mężczyzn.
Przewidujemy limit 100 uczestników, warunkiem koniecznym do zapisania na listę startową jest rejestracja na adres mailowy:
zimowezawody@klub-minus.pl oraz wpłata opłaty startowej na konto podane w regulaminie zawodów.
Szczegółowe informacje zawiera regulamin zawodów zamieszczony poniżej:

Regulamin IV Mistrzostw Wielkopolski w Pływaniu Zimowym

1. Cel imprezy :
• popularyzacja pływania zimowego,
• popularyzacja aktywności ruchowej,
• integracja stowarzyszeń, klubów zrzeszających miłośników pływania zimowego,
• promocja Powiatu Poznańskiego i Jeziora Strzeszyńskiego,
• promocja poznańskiej Plażojady-szlaku trzech jezior Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz.

2. Organizatorzy:
• Stowarzyszenie Wielkopolski Klub Pływania Zimowego MINUS,
ul. Słowiańska 78, 61-664 Poznań

3. Termin i miejsce.
• zawody odbędą się 03 marca 2019 r. nad Jeziorem Strzeszyńskim, na plaży przy Wypożyczalni Sprzętu Wodnego Rafamarina ul. Koszalińska 15 60-480 Poznań
• od godziny 09.00 do godziny 11.00 następuje rejestracja zawodników i przyjmowanie oświadczeń zawodników
• o godz. 11.00 nastąpi uroczyste przywitanie zawodników i oficjalne rozpoczęcie zawodów
• od godziny 11.30 nastąpią starty na poszczególnych dystansach.

4. Szczegóły współzawodnictwa/ harmonogram zawodów.
• zawodnicy wystartują na dystansach: 25 m, 50 m i 300m stylem dowolnym,
• start do każdego z dystansów z pozycji stojącej (z wody)
• zawodnicy muszą mieć ukończone 16 lat w dniu zawodów i złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia
• oświadczenie dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia podpisuje opiekun prawny jednocześnie wyrażając zgodę na udział małoletniego w zawodach
• zawodnicy startują w strojach kąpielowych/pływackich
• dopuszcza się ponadto używanie okularów do pływania i czepków silikonowych lub tekstylnych
• używanie innej odzieży w tym pianek neoprenowych, płetw nie jest dozwolone
• od godz. 11.30 odbędą się starty na dystansie 25 m
• od godz. 12:15 odbędą się starty na dystansie 50m
• od godz. 13.00 odbędą się starty na dystansie 300 m
• po godz. 14.00 nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników, ceremonia wręczenia pucharów/nagród dla najlepszych zawodników, wręczenie dyplomów
• o godz. 15.00 zakończenie zawodów

5. Sposób wyłonienia zwycięzcy i rodzaj klasyfikacji.
Sędziowie dokonają pomiaru czasu każdego zawodnika biorącego udział w zawodach a na podstawie wyników ustalą klasyfikację końcową. Prowadzone klasyfikacje:
• 25 m kobiety
• 25 m mężczyźni
• 50 m kobiety
• 50 m mężczyźni
• 300 m kobiety
• 300 mężczyźni
Każdy zawodnik otrzyma indywidualny numer startowy, który zostanie naniesiony na lewe/prawe ramię podczas rejestracji.

6. Nagrody:
• każdy uczestnik, który ukończy zawody otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom z informacją o osiągniętym wyniku w zawodach
• najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe puchary

7. Zapisy i limity zawodników.
Zapisy zawodników przyjmowane są od dnia ogłoszenia regulaminu do wyczerpania limitu 100 zawodników, jednak nie później niż do 22.02.2019 roku. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail
zimowezawody@klub-minus.pl :

• imię i nazwisko
• rok urodzenia
• adres e-mail, telefon kontaktowy
• miasto a w przypadku osób zrzeszonych również nazwę klubu
• dystanse, na którym startuje zgłaszający

Na każde zgłoszenie organizator odpowie wysyłając e-mail potwierdzający jego przyjęcie. Warunkiem wpisania na listę startową jest dokonanie wpłaty tytułem darowizny, stanowiącej opłatę startową w wysokości :
• 50 zł – jeżeli zawodnik startuje na jednym z dystansów,
• 60 zł – jeżeli zawodnik startuje na dwóch dystansach,
• 70 zł – jeżeli zawodnik staruje na trzech dystansach,

na rachunek bankowy Stowarzyszenia:
Bank Pekao SA
13 1240 6524 1111 0010 6454 8080.

Opłata startowa przeznaczona jest na ciepły posiłek, napoje dla zawodnika, przygotowanie zaplecza dla startujących i biura zawodów, przygotowanie miejsca zawodów, zabezpieczenie zawodów pod względem bezpieczeństwa, oraz pozostałe koszty organizacyjne. Zapisy na zawody przyjmowane są według kolejności wpłat.
W przypadku rezygnacji zawodnika opłata nie zostanie zwrócona. Istnieje możliwość zaliczenia opłaty startowej na konto innego zawodnika zgłoszonego przez wycofującego się z zawodów po wcześniejszym uzgodnieniu zmiany z organizatorem.

9. Odpowiedzialność, oświadczenie woli i deklaracja o stanie zdrowia.
• organizator zapewnia podczas zawodów opiekę ratowników wodnych i medycznych,
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz wypadki spowodowane złym stanem zdrowia uczestników,
• każdy zawodnik we własnym zakresie podejmuje decyzję, dokonuje ubezpieczenia w zakresie NNW i ponosi jego koszty,
• uczestnicy biorący udział w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez organizatora do celów zorganizowania i promowania imprezy,
• organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu video, foto w celach edukacyjnych i promocyjno-marketingowych,
• uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w przypadku użycia ich wizerunku nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzeni,
• warunkiem dopuszczenia do zawodów jest złożenie pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi integralną część regulaminu.

10. Kontakt z organizatorami: e-mail : zimowezawody@klub-minus.pl”